css templates ...............................................................................................สำรวจการพังทลายของชายหาดนาทับ-เกาะแต้ว ก.ค. 2552

การสำรวจชายหาดบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้วเมื่อ 21 ก.ค. 52 ชายฝั่งพังทลายอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเขื่อนกันคลื่น ที่สร้างโดยกรมเจ้าท่า อันแสดงถึงอิทธิพลของคลื่นที่เลี้ยวเบน

 

สภาพถนนบ้านบ่ออิฐ-บ้านนาทับ ที่ถุกกัดเซาะเสียหาย

 

ป้ายโปรดระวังไหล่ทางชำรุด พบเห็นได้เสมอในบริเวณนี้

 

ชายฝั่งบ้านบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว-บ้านนาทับวันนี้ ... ไม่มีหาดทรายธรรมชาติที่สวยงามให้เห็นอีกแล้ว

 

คงเหลือไว้แต่เขื่อนกันคลื่น กำแพงหินทิ้ง กับซากปรักหักพังของขยะที่หน่วยราชการต่างๆทิ้งไว้ อย่างไม่รับผิดชอบ

กรมเจ้าท่ายังคงระเบิดภูเขา

เอาหินมาถมทะเล สร้างเขื่อนฯ สร้างกำแพง

ทำลายหาดทายและชายฝั่งบ้านนาทับ-เกาะแต้ว สงขลา

อย่างไม่ลืมหูลืมตา

 

กฎของทะเลและหาดทราย


        ชายหาดมีทรายเป็นอาหาร บางปีอ้วนบางปีผอม
สลับผลัดเปลี่ยนกันไป ตามความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ
        คลื่นไม่เคยหยุดทำหน้าที่ นำทรายชายฝั่งไปหล่อเลี้ยงหาดทรายให้สมบูรณ์
การรบกวนสมดุลพลวัตนี้ ล้วนเป็นการฝืนกฎธรรมชาติแห่งชายหาด (กฏข้อที่ 1)
ซึ่งผู้กระทำนั้นต้องรับรู้ถึงความเสียหายรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ (กฏข้อที่ 2)
และจะไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่จะตามมาได้เลย (กฎข้อที่ 3)
        สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้เสมอ ในการป้องกันและแก้ไขการพังทลายของหาดทราย
ก่อนอื่นต้องถามว่า อะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาทั้งปวง (กฏข้อที่ 4)

“กฏเหล่านี้เป็นกฏแห่งทะเล กฏแห่งธรรมชาติ ไม่ใช่กฏที่มนุษย์จะสร้างขึ้นได้เอง...”

Sikke Hempenius

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)