css templates .......นสธ. จัดประชุมนำเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ้ 2554

 

๑๓ ก.ย. ๕๔ แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีการใช้ประโยชน์หาดทรายและการอนุรักษ์ ที่โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า สงขลา

 

 

ผู้เข้าประชุมมีทั้งนักวิชาการ ภาคประชาชน ตัวแทนของ อบต. นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และผู้สื่อข่าว

 

กล่าวเปิดการประชุมโดย ศ.ดร.มิ่งสรรค์ ขาวสะอาด ผอ.นสธ และคุณยุวดี คาดการณ์ไกล ผอ.แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ต่างให้ความสนใจในเรื่องการพังทลายของหาดทราย

 

เริ่มการนำเสนอทางวิชาการด้วยหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลภาคใต้: สาเหตุและผลกระทบ โดย ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง จาก ม.เกษตรศาสตร์

 

ผศ. ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ม.ธรรมศาสตร์ และ อ.อารยา สุขสม ม.ราชภัฎสงขลา นำเสนอกฎหมายการใช้ประโยชนืหาดทรายอย่างยั่งยืน

 

อ.จริยภัทร บุญมา และ อ.ปพิชญา แซ่ลิ่ม นำเสนอข้อมูลนโยบายการใช้ประโยชน์ มาตรการแก้ปัญหา และงบประมาณ และ ผศ. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ นำเสนอข้อสรุปยุทธศาสตร์แนวทางการอนุรักษ์หาดทราย และภาพรวมของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ

 

 

รศ. ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ นำเสนอการทำงานกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากหาดทรายพังทลาย โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์หาดทราย

 

ดร.อนุวัฒน์ นทีวัฒนา ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรม ทช. ต้องการทราบว่า อะไรคือสาเหตุหลักของการพังทลายของชายฝั่ง เพื่อนำไปป้องกันและแก้ไขต่อไป เช่นเดียวกันกับความเห็นของ กสม.

 

คุณสุพจน์ จันทราภรณ์ศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรม ทช. เสนอแนะให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งก่อสร้างชายฝั่งโดยเฉพาะ เพื่ออธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ชัดเจน

 

ผู้แทนจาก อบต.บ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา อธิบายการใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงของชายหาด และความกังวลถึงผลกระทบจากเขื่อนกันคลื่น ชายฝั่งบ้านหาดทรายแก้ว-บ้านชิงโค อ.สิงหนคร

 

คณะวิจัยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ นำ่เสนอ แผนแม่บทการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์หาดทราย ซึ่งประกอบด้วยการจำแนกพื้นที่ชายฝั่ง ระดับความรุนแรง และมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

 

นอกจากนี้ที่หน้าห้องประชุมมีการแสดงโปสเตอร์ชุด "หาดทรายมรดกธรรมชาติ" ที่เหมาะสำหรับให้การศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับ

 

โปสเตอร์ชุด "หาดทรายมรดกธรรมชาติ" จำนวน 8 แผ่นนี้ ผู้สนใจยืมไปเผยแผ่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาหาดทรายมรดกของหลูกหลาน สามารถติดต่อได้ที่ BWN

 

.

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)