css templates ..................................................................................................................................... . การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ 2543 - 56

การก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสียบนชายหาดชลาทัศน์ที่บ้านเก้าเส้งในปี 2543-44 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลของชายหาดฯ

1

ภาพถ่ายในเดือน พ.ค. 2545 แสดงการกัดเซาะรุนแรงต่อหาดทราย และถนนเลียบหาดชลาทัศน์ ที่เริ่มต้นจากบ่อสูบน้ำเสีย

2

 

จากนั้นในเดือน พ.ย. 2545 เทศบาลนครสงขลาจึงสร้างเขื่อนกันคลื่นขึ้น 3 ตัว ต่อจากบ่อสูบน้ำเสีย

3

 

ส่งผลให้ชายหาดชลาทัศน์ทางทิศเหนือของเขื่อนกันคลื่นตัวสุดท้าย ถูกกัดเซาะลุกลามต่อไป จนต้องป้องกันด้วยกำแพงหินทิ้ง (ภาพ : พ.ค. 2551)

4

 

และตามด้วยกำแพงชายฝั่งแบบกรงหิน (เกเบียน) โดยเทศบาลนครสงขลา (ภาพ : ก.พ. 2554)

5

 

เร่งให้การกัดเซาะชายหาดลุกลามรวดเร็ว และกรมโยธาฯได้ก่อสร้าง กำแพงกระสอบตลอดแนวตามมา (ภาพ: ก.พ. 5ุ6)

6

 

เพื่อฟื้นฟูชายหาดชลาทัศน์ให้กลับคืน นายกเทศมนตรีพีระ ตันติเศรณี จึงทดลองการถมทรายชายฝั่ง เป็นระยะทางราว 450 ม โดยเริ่มถมจากปลายเขื่อนหินกันคลื่นฯบ้านเก้าเส้ง (ภาพ: มิ.ย. 55)

7

 

โครงการทดลองฟื้นฟูหาดทราย โดยไม่ใช้โครงสร้างแข็ง หรือสิ่งก่อสร้าง รุกล้ำชายฝั่ง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จึงเริ่มต้นขึ้นในเดือน ก.ค.-ก.ย. 55 (ภาพ: 10 ธ.ค. 55)

8

 

ประชาชนต่างพากันมาใช้ประโยชน์จากชายหาดชลาทัศน์ ที่เิกิดจากการฟื้นฟูให้กลับคืนมา และต้องการเห็นชายหาดที่สวยงามดังเดิม (ภาพ: 10 ธ.ค. 55)

9

 

แต่ด้วยต้นเหตุของปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้การกัดเซาะเริ่มต้นอีกครั้ง ที่ปลายเขื่อนกันคลื่น(ภาพ: 20 ธ.ค. 55)

10

 

ผลจากการเลี้ยวเบนของคลื่นที่ปลายเขื่อนฯ และการพัดพาทรายให้เคลื่อนที่ ทำให้การกัดเซาะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว(ภาพ: 9 ม.ค. 56)

11

 

การโถมของคลื่นในช่วงมรสุม ทำให้ทรายที่ถมบนชายหาดถูกเซาะเป็นแนวดิ่ง อันเป็นกระบวนการปรับให้ชายหาดมีความลาดเอียงตามธรรมชาต

12

 

การกัดเซาะลุกลามจนถึงกำแพงหินที่ทำไว้ในปี 2551(ภาพ: 2 ก.พ. 56)

13