css templates ................................................................................. นิทรรศการ หาดทราย มรดกธรรมชาติ ม.อ.วิชาการ 14-15 ส.ค. 57

14-15 ส.ค. 57 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงาน ม.อ.วิชาการ มีการแสดงนิทรรศการ หาดทราย มรดกธรรมชาติ

โปสเตอร์แสดง คุณค่า หน้าที่และธรรมชาติของหาดทราย สาเหตุการพังทลายของชายหาดในพื้นที่่่ต่างๆ ฯลฯ

 

หนังสือชุดหาดทราย ๔ ตอน : ๑) ปัญหาและสาเหตุ ๒) คุณค่าของหาดทราย ๓) แนวทางฟื้นฟูชายหาด และ ๔) การ์ตูนคอรัปชั่น VS หาดทราย

 

น้องกลุ่ม Beach for Life เยาวชนสงขลาอนุรักษ์หาดสมิหลา มาร่วมกิจกรรม และมอบหนังสือหาดทราย ให้่น้องนักเรียนที่สนใจ

 

นักเรียนจากพัทลุง ก็สนใจเรื่องหาดทรายพังทลาย

 

น้องกลุ่ม Beach for Life อธิบายสาเหตุชายหาดพัังทลาย

 

ประชาชนจากบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ก็สนใจเรียนรู้การพังทลายของชายหาด

 

นศ.วิศวกรรมโยธา ม.อ. ก็อาสามาช่วยอธิบายให้น้องๆนักเรียน ได้เข้าใจปัญหา และช่วยกันรักษาหาดทรายให้ยั่งยืน

 

ภาพการพังทลายของชายหาดปากพนัง ชี้ชัดว่า เขื่อนกันทรายฯคือต้นเหตุของปัญหา

 

ประชาชนจากหลายพื้นที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และเข้าใจในสาเหตุของปัญหาอย่างรวดเร็ว

 

ทุกท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาชายหาด ไว้เป็นมรดกของลูกหลาน

 

ทุกท่านภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาชายหาด ไว้เป็นมรดกของลูกหลาน

 

กฎของทะเลและหาดทราย


        ชายหาดมีทรายเป็นอาหาร บางปีอ้วนบางปีผอม สลับผลัดเปลี่ยนกันไป ตามความไม่แน่นอนของภูมิอากาศ
        คลื่นไม่เคยหยุดทำหน้าที่ นำทรายชายฝั่งไปหล่อเลี้ยงหาดทรายให้สมบูรณ์
การรบกวนสมดุลพลวัตนี้ ล้วนเป็นการฝืนกฎธรรมชาติแห่งชายหาด (กฏข้อที่ 1)
ซึ่งผู้กระทำนั้นต้องรับรู้ถึงความเสียหายรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ (กฏข้อที่ 2)
และจะไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาที่จะตามมาได้เลย (กฎข้อที่ 3)
        สิ่งสำคัญที่ควรระลึกไว้เสมอ ในการป้องกันและแก้ไขการพังทลายของ หาดทราย ก่อนอื่นต้องถามว่า อะไรกันแน่คือสาเหตุของปัญหาทั้งปวง (กฏข้อที่ 4)

“กฏเหล่านี้เป็นกฏแห่งทะเล กฏแห่งธรรมชาติ ไม่ใช่กฏที่มนุษย์จะสร้างขึ้นได้เอง...”

Sikke Hempenius

 

 

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)