css templates ....................................................................นศ.วิศวฯโยธา ม.สงขลาฯ สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายหาดระโนด-สิงหนคร ก.ย. 57

12 ก.ย. 57 นศ.วิศวกรรมโยธา ม.สงขลาฯ ทำโครงงานเรื่อง "การเปลี่ยนแปลงของชายหาดสงขลาตอนบน" ลงพื้นที่สำรวจชายหาด อ.ระโนด-อ.สะทิงพระ-อ.สิงหนคร จ. สงขลา

 

เริ่มต้น (14:30) ที่บ้านรับแพรก อ.ระโนด พบกองหินขนาดใหญ่ บนชายหาด เพื่อป้องกันห้องสูบน้ำ

 

ชายหาดด้านเหนือ มีกำแพงหิน สภาพชายฝั่งโดยทั่วไปไม่พบการกัดเซาะ

 

นศ.ทำการวัดความกว้างและความลาดของหาดทราย

 

 

จากนั้น (15:00น) สำรวจชายหาดบ้านปากแตระ อ.ระโนด พบกำแพงหิน่และถนนก่อสร้างรุกชายหาด

 

 

ชายหาดถูกใช้เป็นแหล่งพักผ่อน

 

สภาพชายหาดโดยทั่วไปยังปกติ ไม่พบการกัดเซาะ

 

 

มีการทับถมของทรายที่ปากคลองระบายน้ำ.

 

ประชาชนในพื้นที่่ ให้ข้อมูลว่า จะมีโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่น ขนาดใหญ่ในปี 58 เป็นระยะ 4 ก.ม. ตามแนวชายหาด

 

รูปแบบของเขื่อนกันคลื่นของกรมเจ้าท่า ที่ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว

 

พยากรณ์ได้ว่า ที่ปลายเขื่อนด้านทิศเหนือ ชายหาดจะถูกกัดเซาะรุนแรง ต้องสร้างเขื่อนฯต่อไป ไม่สิ้นสุด

 

ต่อจากนั้นไปทางทิศใต้ สำรวจชายหาดบ้านบ่อตรุ อ.ระโนด พบว่ามีการสร้างกำแพงหิน่และถนนรุกชายหาด

 

วัดความกว้างของหาดทราย พบว่าปกติ ไม่มีการกัดเซาะ

 

ชาวบ้านบอกว่า จะมีโครงการสร้างเขื่อนกันคลื่นขนาดใหญ่ที่นี่ี้

 

ดูภาพ นศ.วิศวฯโยธา สำรวจชายหาด อ.สิงหนคร ที่บ้านม่วงงาม และหาดทรายแก้ว 12 ก.ย. 57

 

พืนที่สำรวจชายหาดสงขลาตอนบน 12 ก.ย. 57ี่ี้

 

สถิติน่าสนใจ


ความเห็นของ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ปี 2 จำนวน 34 คน ที่ร่วมทัศนศึกษา การพังทลายของชายหาดสงขลา
เมื่อ 5 ก.พ. 2554 สรุปได้ดังนี้

(สามารถตอบได้อย่างอิสระไม่จำกัดคำตอบ)
คำถาม 1 : อะไรคือสาเหตุ ของการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ

- 58% เกิดจากการสร้างเขื่อนรุกล้ำชายฝั่ง
- 31% เกิดจากความเห็นแก่ตัว
- 22% สิ่งก่อสร้างชายฝั่งหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทราย
- 8% โลกร้อน+คลื่นใหญ่+น้ำทะเลสูงขึ้น
- 8% ไม่รู้สาเหตุ

 

 

 

 

 

 

 

คำถาม 2 : ทางแก้ไขการพังทลายของหาดทราย

 


คำตอบ

- 39% ให้รื้อเขื่อนริมทะเลและหยุดการก่อสร้างเพิ่ม
- 28% สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- 19% ให้ความรู้แก่สังคมให้กว้างขวาง
- 14% เรียนรู้ธรรมชาติของหาดทราย
- 25% ไม่ระบุ
- 8% ถมทรายชายฝั่ง

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                  

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)