css templates .................................................................คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา สัมมนานโยบายสาธารณะฟื้นฟูหาดทรายสงขลา ม.ค. ๕๘

 

๓๐ ม.ค. ๕๘ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลา จัดสัมมนา นโยบายสาธารณะ เพื่อการใช้ประโยชน์หาดทรายอย่างยั่งยืน

การสัมมนาเป็นการนำเสนอผลการวิจัย ทางเลือกฟื้นฟู่ หาดทรายในเชิงเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

 

เปิดสัมมนาโดย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผอ.สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลาฯ

 

ผศ.สมัย โกรทิิินธาคม ผู้ดำำเนินรายการ ชี้แจงเวลาการนำเสนอ และแนะนำคณะวิจัย

 

เริ่มนำเสนอหัวข้อ หาดทราย:ธรรมชาติ คุณค่า และความเปราะบาง โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ต่อด้วย ผอ.สมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนล่าง

 

 

เมื่อเวลา ๑๐:๐๐น ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สปช.ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ เป็นผู้ดำำเนินรายการ และบอกถึงการผลักดันให้ สปช. รับให้ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลก

 

อ.ธีีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลาฯ ผู้ร่วมวิจัย นำเสนอมิติด้านกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกฟื้นฟู่ หาดทราย ตามด้วย ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์ ดร.โสภิณ จิระเกียรติกุล และ อ.จริยภัทร บุญมา นำเสนอผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

 

 

ในช่วงบ่าย ดร.ประเสริฐ ชิตพงษ์ สปช.จังหวัดสงขลา ได้มาร่วมประชุม และให้ความเห็นในการทำงานของ สปช. ซึ่งจะมีการเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปชี้แจงในรายะเอียดต่อคณะกรรมาธิการ

 

บรรยายกาศการสัมมนาที่ประกอบด้วยผุ้ที่เกี่ยวข้องหลากหลาย

 

อาทิ นักวิชาการ เยาวชน นักกฏหมาย อปท. กรมเจ้าท่า ฯ

 

และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จาก อ.หัวไทร อ.ปากพนัง นครศรีธรรมราช อ.สิงหนคร สงขลา และกระบี่

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

๑. เปลี่ยนหลักคิด คืนชีวิตให้หาดทราย

๒. คำตัดสินศาลปกครองสงขลา กรณีชายหาดสะกอมพังทลาย

๓. คำตัดสินของตณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กรณีชายหาดนาทับพังทลาย

๔. มาตรการฟื้นฟูหาดทรายสงขลา

๕. รายงานศึกษาออกแบบเขื่อนกันทรายร่องน้ำสะกอม ของกรมเจ้าท่า

๖. แผนการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นชายฝั่งอ่าวไทย

 

ชมภาพการทัศนศึกษาการพังทลายของชายฝั่งสะกอม-นาทับ-เกาะแต้ว-หาดชลาทัศน์ สงขลา ๒๙ ม.ค. ๕๘

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.             

e_book1                    e_book2                    e_book3

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)