css templates ..........................................................................................เวที ปชส.โครงการออกแบบป้องกันการกัดเซาะ หาดชลาทัศน์ ก.พ. 58

 

เมื่อ 27 ก.พ. 58 กรมเจ้าท่าและทีมนายธนวัฒน์ จาก ม.จุฬาฯ มาจัดเวที ปชส.โครงการออกแบบป้องกันการกัดเซาะ หาดชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา ที่โรงแรมราชมังคลา บีช

 

กลุ่ม Beach for Life ซักถามว่า ได้นำการสร้างเขื่อนกันทรายฯ ปากคลองนาทับ มาพิจารณาด้วยหรือไม คำตอบคือ ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของโครงการฯนี้่

 

คำถามที่ว่า กระสอบทรายของกรมโยธาฯ ที่ชายหาดชลาทัศน์ จัดการอย่างไร ได้รับคำตอบว่า ไม่ริ้อออกแต่จะกลบด้วยทราย แต่จะรื้อถอนเขื่อนหิน 3 ตัวที่เก้าเส่้ง และเติมทรายให้ชายหาด

 

 

 

บรรยากาศหาดชลาทัศน์ริมโขดหินนางเงือก ในวันนั้น

 

แต่ที่หน้า มทร. ชายหาดถุกกัดเซาะรุนแรง เป็นหน้าผาชัน

 

ซึ่งเป็นผลมาจากกำแพงกระสอบที่อยู่บนหาดด้านหน้า ซึ่งยังปรากฏทรายที่นำมาถมกลบกระสอบ

 

ทางใต้ ที่หน้าค่ายทหารเรือ พบว่า ทรายที่กลบกำแพงกระสอบ ถูกคลื่นซัดหายหมดไป

 

บริเวณลานจอดรถหน้าค่ายทหารเรือถูกกัดเซาะเสียหายมาก

 

ที่เก้าเส้ง มีการกัดเซาะเลยแนวกำแพงหิน

 

การกัดเซาะที่ปลายกำแพงหิน ที่เ้ก้าเส้ง

 

การกัดเซาะที่ปลายกำแพงหิน ที่เ้ก้าเส้ง

 

สถิติน่าสนใจ


ความเห็นของ นศ.วิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลาฯ ปี 2 จำนวน 34 คน ที่ร่วมทัศนศึกษา การพังทลายของชายหาดสงขลา
เมื่อ 5 ก.พ. 2554 สรุปได้ดังนี้

(สามารถตอบได้อย่างอิสระไม่จำกัดคำตอบ)
คำถาม 1 : อะไรคือสาเหตุ ของการพังทลายของหาดทราย

คำตอบ

- 58% เกิดจากการสร้างเขื่อนรุกล้ำชายฝั่ง
- 31% เกิดจากความเห็นแก่ตัว
- 22% สิ่งก่อสร้างชายฝั่งหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของทราย
- 8% โลกร้อน+คลื่นใหญ่+น้ำทะเลสูงขึ้น
- 8% ไม่รู้สาเหตุ

 

 

 

 

 

 

คำถาม 2 : ทางแก้ไขการพังทลายของหาดทราย

 


คำตอบ

- 39% ให้รื้อเขื่อนริมทะเลและหยุดการก่อสร้างเพิ่ม
- 28% สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
- 19% ให้ความรู้แก่สังคมให้กว้างขวาง
- 14% เรียนรู้ธรรมชาติของหาดทราย
- 25% ไม่ระบุ
- 8% ถมทรายชายฝั่ง

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)