css templates .......................................................................................................ทช. ประชุมคณะดำำเนินงานฯ ตาม พรบ.ทช.ม.21 ครั้งที่ 1/58

 

4 มิ.ย. 58 กรม ทช. จัดประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทาง และกรอบดำเนินงาน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558

 

 

โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผอ. สถาบันวิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน เป็นประธาน

 

คณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ อาทิ กรมเจ้าท่า กรมโยธาฯ สผ. กรมทรัพยากรธาณี กรมอุตุ ฯ ประชาสังคม และนักวิชาการสถาบันการศึกษา

 

มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบแนวทางการใช้มาตรา 21 ของ พรบ.ทช. 2558 และการปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งฉบับปัจจุบัน ด้วยระบบกลุ่มหาด

 

วาระการประชุมฯครั้งที่ 1/2558 ที่สำคัญคือ กำหนด Road map การบริหารจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ภาระกิจเร่งด่วนของคณะดำเนินงาน ตามมาตรา 21 แห่ง พรบ.ทช.2558

  • โดยสรุป Road map ป้องกันและแก้ไขการพังทลายของชายฝั่ง จำแนกได้ 6 ขั้นตอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 เดือน ระยะปานกลางภายใน 12 เดือน และระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  • การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งฉบับปัจจุบัน
  • การกำหนดหลักเกณท์ในการเลือกพื้นที่ต้นแบบ ในการฟื้นฟูชายหาด

 

แผนการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ผ่านมา ไม่ได้ใช้หลักวิธีธรรมชาติหรือระบบกลุ่มหาด จึงเน้นการใช้สิ่งก่อสร้างชายฝั่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชายหาดข้างเคียงเป็นลูกโซ่ .

 

ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นที่ชายฝั่ง อ.ระโนด สงขลา จะส่งผลให้ชายหาดระโนด ที่มีลักษณะยาวเรียบตรง ถูกกัดเซาะต่อไปทางมทิศเหนือไม่สิ้นสุด เช่นเดียวกับที่ชายหาดเกาะแต้ว-นาทับ และชายหาดสะกอม

 

.

รายละเอียด พรบ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

 

.

 

ผลการประชุมเมื่อ 4 มิ.ย. 2558 สรุปว่า Road map การป้องกันและแก้ไขการพังทลายของชายฝั่งทั้งประเทศไทย จำแนกได้ 6 ขั้นตอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนภายใน 6 เดือน ระยะปานกลางใน 12 เดือน และระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป.

 

.

 

อ่าน..เดินหน้าฟื้นคืนหาดทรายด้วย พรบ.ทช. ม.21

.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)