css templates ...................................................................................................................................................................สำรวจชายฝั่งเกาะแต้ว ส.ค. 2558

8 ส.ค. 58 BWN สำรวจการพังทลายของชายหาด ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา์

พบว่า ทอมโบโล บริเวณเขื่อนกันคลื่นที่บ้านบ่ออิฐ ถูกใช้้เป็นแหล่งกิจกรรมของชุมชน

 

โดยมีการใช้สันเขื่อนกันคลื่นเป็นจุดชมวิว

 

จากสันเขื่อนฯ จะเห็นชายฝั่งถูกกัดเซาะพังทลายชัดเจน

 

สังเกตว่าสันเขื่อนไม่มีความปลอดภัย โดยเฉพาะกับเด็กๆ

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตัดสินเมื่อปี 2551 (ฉบับย่อ) ให้ยุคิการสร้างเขื่อนกันคลื่นที่บ้านบ่ออิฐ และ้รื้อเขื่อนกันทรายฯคลองนาทับ แต่กรมเจ้าท่าไม่สนใจใดๆ

 

สัญญาจ้างออกแบบเขื่อนริมทะเลภาคใต้อ่าวไทย ปี 2554 โดยกรมเจ้าท่า

 

เขื่อนกันคลื่นตัวสุดท้าย (ตัวที่ 18) ชายฝั่งถูกกัดเซาะรุนแรง

 

มีการสร้างกำแพงคอนกรีตและหินถมตลอดแนว

 

ก้อนหินถูกทิ้งเป็นกำแพงป้องกันถนน ที่เคยอูยู่ห่างจากน้ำทะเลราว 70 เมตร

 

เมื่อสุดปลายกำแพงหิน ชายหาดถูกกัดเซาะรุนแรงต่อไป และจะต้องถมหินต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด

 

กองหินที่ถูกเตรียมไว้เพื่อถมทำกำแพงต่อไปที่ชายฝั่งเกาะแต้ว

 

หาดทรายที่เหลือ ถูกทำลายต่อไป โดยไร้การเหลียวแล

 

สำรวจการพังทลายของชายหาดเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา 24 ส.ค.- 27 ก.ย. 58

 

 

 

สัญญาจ้างออกแบบเขื่อนริมทะเลภาคใต้อ่าวไทย ปี 2554 โดยกรมเจ้าท่า.

 

 

รักษ์...หาดทราย

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ก็คือ ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของหาดทราย

 

.                   

e_book1                    e_book2                    e_book3                    e_book4                  e_book5

 

ท่านที่ต้องการหนังสือ(ฟรี)ไปเผยแผ่ กรุณาแจ้งได้ที่ นสธ. หรือที่ somboon.p@psu.ac.th

Facebook เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (Beach Watch Network)

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)