-- หาดทราย มรดกที่นับวันสูญสิ้น.......

-- หาดทราย คุณค่า ชีวิตที่ถูกลืม .......

-- หาดทราย การใช้ประโยขน์/อนุรักษ์

-- ประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย .........

-- รวมข้อมูลการพังทลายหาดสะกอม ....

-- รวมข้อมูลการพังทลายหาดนาทับ.....

-- รวมข้อมูลการพังทลายหาดชลาทัศน์

-- รวมข้อมูลการพังทลายหาดปากพนัง..

-- อบรมหลักสูตรชุมชนอนุรักษ์หาดทราย

 

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (แนะนำ BWN)

การ์ตูนอนุรักษ์หาดทราย สนุกมีสาระพร้อมปริศนาท้ายเล่ม อ่านได้ที่

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

แนะนำ BWN

BWN เป็นเครือข่ายเผยแผ่ความรู้ เพื่อการรักษาทรัพยากรหาดทราย

ไว้ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานอย่างยั่งยืน

 

ทำไมต้องเฝ้าระวังรักษาชายหาด

หาดทรายเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรไว้อย่างปราณีต สวยงาม และมั่นคง แต่ขณะเดียวกันก็อ่อนไหวต่อการล่วงเกินของมนุษย์อย่างเหลือเชื่อ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายหาดอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายฯ

 • >> แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ข้อมูล
 • >> เผยแผ่ความรู้สู่สังคม
 • >> รณรงค์รักษาชายหาด

Image 1 Image 1

่ "หาดทราย มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น

"หาดทราย คุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม"

กิจกรรมของเครือข่ายฯ

 • > ให้ข้อมูลแก่ประชาชน
 • > ออกจดหมายข่าวแก่สมาชิก
 • > ทำ website Beach Watch Network
 • > เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแผ่ข้อมูลชายหาด ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคม
 • > เสนอมาตรการฟื้นฟูหาดทราย
 • > ประเมินโครงการฯที่ผ่านมาเพื่อชดใช้ความเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 • > หยุดโครงการฯใหม่และที่กำลังทำอยู่
 • > รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วออกไป
 • > เผยแผ่ความรู้สู่ประชาชนในการรักษาหาดทราย
 • > การใช้อำนาจศาลปกครองเพื่อคุ้มครองหาดทราย
 • > สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
 • > สร้างกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
 • > เสนอแนะการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งระดับชาติ

 

ด้วยความเคารพต่อธรรมชาติแห่งหาดทราย ... เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด (BWN)