การพังทลายของหาดชลาทัศน์

 

การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ สงขลา ล่าสุด ก.พ. 2556

Artist's interpretation of article headline
การพังทลายของชายหาดชลาทัศน์ 2543 - 56

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ดูประกาศผลการประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ได้ที่

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ร่วมประกวดคลิปอนุรักษ์หาดทราย ขยายเวลาถึง 31 ม.ค. 2555

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

สวัสดีปีใหม่ 2555 (ชายหาดสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา สถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งใหม่: ภาพ ม.ค. 2552)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา 2553

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

อดีต...ชายหาดชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา (ก่อนปี 2543)

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา แหล่งท่องเที่ยว และประมงของชุมชน มิ.ย. 2554

Artist's interpretation of article headline

เครือข่ายเฝ้าระวังรักษาชายหาด

ชายหาดพังทลายที่บ้านหน้าศาล อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น ธ.ค. 2554

Artist's interpretation of article headline

ชายหาดชลาทัศน์ เขตเทศบาลนครสงขลา 2543 ก่อนมีสิ่งก่อสร้างชายฝั่งใดๆ รบกวนสมดุลของหาดทราย ชายหาดเรียบตรง จากโขดหินบ้านเก้าเส้ง ถึงหินแหลมสมิหลา

1

การก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย โดยเทศบาลนครสงขลา บนชายหาดชลาทัศน์ที่บ้านเก้าเส้งในปี 2543-44 ซึ่งจัดเป็นแนวถอยร่นตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมดุลของชายหาดฯ

2

 

ภาพถ่ายในเดือน พ.ค. 2545 แสดงการกัดเซาะรุนแรงต่อหาดทราย และถนนเลียบหาดชลาทัศน์ ที่เริ่มต้นจากบ่อสูบน้ำเสีย

3

 

จากนั้นในเดือน พ.ย. 2545 เทศบาลนครสงขลา จึงก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นขึ้น 3 ตัว (งบฯ 6.1 ล้านบาท) ต่อจากบ่อสูบน้ำเสีย

4

 

ส่งผลให้ชายหาดชลาทัศน์ทางทิศเหนือ ของเขื่อนกันคลื่นตัวสุดท้าย ถูกกัดเซาะลุกลามต่อไป จนต้องป้องกันด้วยกำแพงหินทิ้ง (ภาพ : พ.ค. 2551)

5

 

และตามด้วยการสร้างกำแพงกะชุหิน (เกเบียน) โดยเทศบาลนครสงขลา โดยฝังไว้ใต้ทราย และคลื่นซัดโผล่ให้เห็นในปี 2552 (ภาพ : ก.พ. 2554)

6

 

กำแพงกะชุหิน (เกเบียน) หมดสภาพในปี 2552

7

 

ต่อจากกำแพงกรงหิน เป็นกำแพงกระสอบของกรมโยธาฯ 2552

8

 

ชายหาดชลาทัศน์ปัจจุบันกลายเป็นหาดกระสอบ ความยาวราว 2 ก.ม. เร่งให้การกัดเซาะลุกลามรวดเร็วขึ้น โดยรวมหาดชลาทัศน์ถูกทำลายไปแล้วราว 2.5 ก.ม. ภายในระยะเวลา 10 ปี (ภาพ : 2554)

9

 

เพื่อฟื้นฟูชายหาดชลาทัศน์ให้กลับคืน นายกเทศมนตรีพีระ ตันติเศรณี จึงทดลองการถมทรายชายฝั่ง เป็นระยะทางราว 450 ม โดยเริ่มถมจากปลายเขื่อนหินกันคลื่นฯบ้านเก้าเส้ง (ภาพ: มิ.ย. 55)

10

 

โครงการทดลองฟื้นฟูหาดทราย โดยไม่ใช้โครงสร้างแข็ง หรือสิ่งก่อสร้าง รุกล้ำชายฝั่ง เป็นแห่งแรกในประเทศไทย จึงเริ่มต้นขึ้นในเดือน ก.ค.-ก.ย. 55 (ภาพ: 10 ธ.ค. 55)

11

 

ประชาชนใช้ประโยชน์จากชายหาดชลาทัศน์ ที่ฟื้นฟูให้กลับคืนมา และต้องการเห็นชายหาด ที่สวยงามดังเดิม (ภาพ: 10 ธ.ค. 55)

12

 

แต่ด้วยต้นเหตุของปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้การกัดเซาะเริ่มต้นอีกครั้ง ที่ปลายเขื่อนกันคลื่น (ภาพ: 20 ธ.ค. 55)

13

 

ผลจากการเลี้ยวเบนของคลื่นที่ปลายเขื่อนฯ และการพัดพาทราย ทำให้การกัดเซาะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (ภาพ: 9 ม.ค. 56)

14

 

การโถมของคลื่นในช่วงมรสุม ทำให้ทรายที่นำมาถมถูกเซาะเป็นแนวดิ่ง (ภาพ: 2 ก.พ. 56)

15

 

การกัดเซาะลุกลามจนถึงกำแพงหินที่สร้างไว้ราวปี 2546 (ภาพ: 2 ก.พ. 56)

16